"Allò que tal vegada... " de J. Oliver. Direc: M. Julió. Fest GREC